Społeczna Komisja Kodyfikacyjna

Członkowie


r.pr. Wojciech Popiołek

Przewodniczący

Prof. dr hab., radca prawny, profesor zwyczajny nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na WPIA UŚ, autor stu kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa prywatnego międzynarodowego, członek sekcji śląskiej Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz stacji naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, jest członkiem komitetów redakcyjnych: „Rejent”; „Przegląd Prawa Handlowego”, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, jest arbitrem kilku sądów, w tym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej i członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu, Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ICC International Court of Arbitration w Paryżu. Członek Komitetu Zarządzającego UNIDROIT.


prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Zastępca Przewodniczącego

Kierownik Katedry Postępowania cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i układowego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego oczekujący na złożenie ślubowania, prezes zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Od 2003 r. przez 4 kadencje członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Członek rad programowych czasopism: Rejent, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Przegląd Prawa Handlowego, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Stały recenzent czasopisma Polski Proces Cywilny. Autor wielu publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego i handlowego. Jest autorem ponad 100 publikacji.


r.pr. Maciej Bobrowicz

Radca prawny, mediator gospodarczy, mediator sądowy, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych (dwie kadencje w latach: 2007-2010 oraz 2010-2013 oraz 2016 - obecnie). Specjalizuje się w prawie gospodarczym, negocjacjach i mediacjach gospodarczych.
Ukończył m. in.:
* studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Prawa Własności Intelektualnej),
*  studia w Instytucie Europejskim w Łodzi (Studium Prawa Europejskiego)
* studium menadżerskie w Polsko Amerykańskim Instytucie Zarządzania w Łodzi.
Posiada certyfikat mediatora Time Limited Mediation Devon&Exeter Law Society oraz certyfikat Wirtschaftsmediator - Akademie fur Wirtschaftsmediation und Verhandlungsmanagement.
Członek  The Centre for Effective Dispute Resolution w Londynie.
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej. Do 2010 roku Prezes Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym działającym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Współzałożyciel Centrum Mediacji przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
W 2007 został po raz pierwszy wybrany na stanowisko prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, po raz drugi w 2010 i po raz trzeci w 2016.
W 2013 został odznaczony przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 2012r. i 2013r. uznany za jednego z najbardziej wpływowych polskich prawników w rankingu Dziennika-Gazety Prawnej.


dr Katarzyna Gajda – Roszczynialska

Jest adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego oraz sędzią w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie. Członkini Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Polski Proces Cywilny. Członkini Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych i Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Autorka około kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego. Uczestniczy w licznych krajowych i międzynarodowych projektach naukowych. Autorka około 50 publikacji.


adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski

Jest dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu (od 2013 r.). Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Jest także przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego "Palestry", przewodniczącym Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
Prof. Gutowski ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 1996 r. oraz studia Master of Laws (LLM) w dziedzinie prawa handlowego w Central European University w 1997 r. Od 1997 roku związany jest z Katedrą Prawa Cywilnego UAM. Tytuł profesora w dziedzinie „nauki prawne” odebrał w 2015 roku. Jest autorem ponad stu pięćdziesięciu publikacji w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, organizacji wymiaru sprawiedliwości i prawa konstytucyjnego oraz o charakterze interdyscyplinarnym, w tym rekomendowanych przez Naczelną Radę Adwokacką monografii „Umowa o zastępstwo procesowe” (C.H. Beck Warszawa 2009), „Wzruszalność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2010), „Nieważność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2012), oraz „Bezskuteczność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2013). W prestiżowej serii Duże Komentarze Becka ukazała się także publikacja pod redakcją adw. prof. Gutowskiego „Komentarz do Kodeksu cywilnego”.
Jest laureatem "Złotego Paragrafu", nagrody przyznawanej przez "Dziennik Gazetę Prawną" w kategorii "Najlepszy adwokat" 2016.


adw. prof. zw. dr hab. Piotr Kardas

Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktycznym wykonywaniem zawodu adwokata. Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta i Fundacji Max’a Plancka. Członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wiceprzewodniczący Prezydium Komitetu Redakcyjnego „Palestry”. Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego i Komisji Prawniczej PAU. Przebywał na stażach i stypendiach naukowych w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Mainz (Niemcy), Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy), Uniwersytecie w Dreźnie (Niemcy) Uniwersytecie Wiedeńskim (Austria), Instytucie Max’a Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy). W 2002 r. uzyskał I nagrodę w Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą rozprawę habilitacyjną za książkę „Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie”. W 2012 r. został wyróżniony w IV Edycji Konkursu Przeglądu Sądowego na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce stosowania prawa za monografię „Zbieg przepisów ustawy w prawie karny. Analiza teoretyczna” (Warszawa 2011). Laureat nagrody Dziennika Gazety Prawnej „Złote Paragrafy”. Wyróżniony kategorią Profesjonalista przez miesięcznik Forbes. Autor ponad 350 publikacji dotyczących problematyki prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej, teorii prawa, organizacji wymiaru sprawiedliwości, problematyki harmonizacji i unifikacji prawa karnego w ramach struktur europejskich, prawa karnego międzynarodowego, etyki i deontologii zawodowej prawników. Od lat 90-tych zaangażowany w prace legislacyjne związane z reformą prawa karnego i prawa karnego skarbowego. W latach 2010-2016 był Przewodniczącym Komisji Legislacyjnej przy NRA. Od 2005 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, zaś w latach 2008-2010 był arbitrem w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.


adw. Bartosz Krużewski

Partner w kancelarii Clifford Chance. W warszawskiej kancelarii kieruje departamentem postępowań sądowych i arbitrażowych. Jest również współzarządzającym departamentem restrukturyzacji. Posiada rozległe doświadczenie w arbitrażu krajowym i międzynarodowym. Specjalizuje się w sporach z zakresu M&A i budownictwa oraz w doradztwie w sektorze naftowo-gazowym, telekomunikacyjnym i budowlanym. Wielokrotnie wyróżniany jako najlepszy prawnik procesowy przez Chambers Europe i Rzeczpospolitą. Jest członkiem Zarządu i przewodniczącym Komisji Arbitrażowej ICC Polska. Współpracuje z Helsińska Fundacją Praw Człowieka w zespole spraw precedensowych.


prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUstitia, Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego WPIA UŚ, jest redaktorem naczelnym Kwartalnika „Iustitia”, członkiem Komitetu redakcyjnego Kwartalnika Polski Proces Cywilny oraz Kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja. Jego zainteresowania naukowe obejmują postępowanie cywilne oraz szeroko rozumiany ustrój sądów powszechnych. Od 2012 r. był stałym członkiem zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającego przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor około kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego.


prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Profesor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2016 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1987 został zatrudniony w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 1994 na podstawie rozprawy pt. Przekaz i jego funkcjonowanie w obrocie prawnym, zaś habilitował się w 2002 na podstawie dorobku naukowego oraz monografii Hipoteka kaucyjna. W 2012 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.
W 2008 został prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ ds. współpracy zagranicznej. Od 2012 jest kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na tym Wydziale. 16 maja 2016 został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ na kadencję 2016–2020.
Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności.
Zainteresowania naukowe
• prawo zobowiązań, prawo rzeczowe
• prawo konsumenckie
• prawo bankowe prywatne
• międzynarodowe postępowanie cywilne
• europejskie prawo prywatne


ssr Ryszard Rutkowski

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 15 listopada 2004 roku asesor, a następnie od 16 czerwca 2008 roku sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie. Karnista. Przewodniczący VII Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód. W latach 2013 - 2016 członek zarządu SSP Iustitia, a od kwietnia 2017 roku wiceprezes Oddziału w Szczecinie. Prezes szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich.


dr hab. Rafał Stankiewicz

Pracownik Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW. Absolwent studiów prawniczych, ekonomicznych i politologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech.
Specjalista w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, publicznego prawa gospodarczego oraz prawa Unii Europejskiej.
Członek European Law Institute w Wiedniu.
Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprezes Fundacji Ochrony Konkurencji i Regulacji Sektorowej „Ius Publicum”.
W 2004 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Prowadzi praktykę prawniczą w kancelarii jako partner zarządzający.
Od 2013 r. pełni funkcję członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz członka Krajowej Rady Radców Prawnych (obecnie druga kadencja). Nieprzerwanie od 2011 r. członek komisji egzaminu radcowskiego (w tym kilkukrotnie wiceprzewodniczący komisji).
Od stycznia 2016 r. pełni funkcję Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.
Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Jest autorem ponad 170 publikacji naukowych, w tym 3 monografii naukowych. Współautor i współredaktor szeregu komentarzy prawniczych, w tym komentarzy do ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i innych. Współautor Systemu Prawa Administracyjnego oraz Systemu Prawa Prywatnego. Posiada w swoim dorobku również szereg publikacji międzynarodowych.
Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” oraz „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”.
Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).
Arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.


prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński

Wybitny specjalista w zakresie prawa cywilnego, własności intelektualnej, prawa handlowego oraz prawa inwestycji zagranicznych. Współtwórca nowoczesnego polskiego prawa handlowego. Uczestniczy aktywnie w międzynarodowym arbitrażu. Jego nazwisko figuruje na liście sędziów Sądu Arbitrażowego przy KIG, Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy Austriackiej Izbie Gospodarczej oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Reprezentował rząd polski w rozmowach prowadzących do stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską oraz doradzał rządowi w sprawie przystąpienia Polski do UE. Był doradcą filadelfijskiej firmy prawniczej Drinker Biddle & Reath. Jako wieloletni członek Rady Legislacyjnej, prof. Sołtysiński służył radą rządowi w sprawach reformy ustawodawstwa mającej na celu rozwój handlu międzynarodowego i zagranicznych inwestycji. W 1997 roku został członkiem Komisji Kodyfikacyjnej oraz Przewodniczącym jej podkomisji, która opracowała uchwalony przez Sejm w 2000 r. kodeks spółek handlowych. Jest autorem kilkunastu książek i ponad 200 publikacji na temat prawa handlowego, własności intelektualnej, prawa antymonopolowego i prawa cywilnego.


adw. Jacek Trela

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (od listopada 2016 r.), przewodniczący Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych (kadencja 2017-2018). Jest warszawskim adwokatem praktykującym od 1986 r. Niemal od początku drogi zawodowej jest silnie zaangażowany w działalność samorządu adwokackiego, przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa NRA (2010-2013 i 2013-2016). Od 2010 roku reprezentuje Naczelną Radę Adwokacką w pracach legislacyjnych w Parlamencie. W latach 2001-2004 oraz 2004-2007 pełnił funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Naczelna Rada Adwokacka przyznała adw. Jackowi Treli odznaczenie Adwokatura Zasłużonym (2006 r.). Krajowa Rada Sądownictwa przyznała mu medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae” (2017).


dr hab. Marcin Walasik

Adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca na polsko-niemieckich studiach prawniczych prowadzonych we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, członek komitetu redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny”, członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, brał udział w pracach zespołu problemowego do spraw postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, autor około kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego.


prof. dr hab. Paweł Wiliński

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2010-2012, 2015-2016). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (2009-2015). W latach 2001-2017 pracownik Trybunału Konstytucyjnego, wieloletni Wicedyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Trybunału Konstytucyjnego. Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (2009-2012, ponownie od 2017). Członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (2002-2016), Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2012-2016), Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego AIDP.
Redaktor naczelny czasopisma Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego. Członek Kolegium Redakcyjnego Palestry, międzynarodowej rady naukowej włoskiego czasopisma Archivio Penale, Rady Programowej Wrocław Review of Law, Administration and Economics. Uczestnik i kierownik projektów badawczych Komisji Europejskiej AGIS I-III. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, za zasługi w świadczeniu pomocy prawnej pro publico bono, szerzenie i rozwój idei wolontariatu. Autor i redaktor niemal dwustu publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego, prawa karnego międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ustroju organów ochrony prawnej.